ALGEMENE VOORWAARDEN

English version

 1. Partijen en achtergrond
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en goederen aan u (de “Klant”) geleverd door MinD Works, een onderneming met maatschappelijke zetel te 3191 Boortmeerbeek, Blokstraat 38 en KBO-nummer 0846.590.660 (de “Dienstverlener”).
  1. De Dienstverlener is een onderneming die gespecialiseerd is in projectplanning, projectmanagement, het rapporteren van data, data-mining en de implementatie van resource planningssystemen voor verscheidene industrieën. De Dienstverlener fungeert als wederverkoper of tussenpersoon van softwareoplossingen. 
  1. De Dienstverlener zal diensten verlenen aan de Klant zoals omschreven in de Ramingsofferte (de “Ramingsofferte”), of indien er geen geschreven voorstel bestaat, zoals beschreven in artikel 3.1 van deze algemene voorwaarden (de “Diensten”). De verhouding tussen de Dienstverlener en de Klant staat beschreven in deze algemene voorwaarden tenzij in de Ramingsofferte uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen tussen de partijen. Afwijkende voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing en niet tegenstelbaar aan de Dienstverlener, tenzij deze schriftelijk overeengekomen tussen de partijen.
 1. Software en ondersteuning
  1. De Klant kan softwarelicenties kopen van derden (“Softwareverkopers”) via de tussenkomst van de dienstverlener in de hoedanigheid van wederverkoper of anderszins. De Klant aanvaardt dat buiten wat uitdrukkelijk voorzien is in deze voorwaarden, de Dienstverlener geen garantie of technische ondersteuning biedt voor het gebruik van deze software (de “Software”). De Dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit de aankoop en het gebruik van de Software door de Klant.
  1. Het gebruik van de software door de Klant is onderworpen aan de algemene voorwaarden van de relevante software licentie van de Softwareverkoper, inclusief vernieuwing en prijsaanpassingen. De Klant zal de licentie- en andere voorwaarden steeds naleven. De Klant zal de Software gebruiken in overeenstemming met de instructies en specificaties van de Softwareverkoper. Ondersteuning voor het gebruik van de Software zal verlopen zoals beschreven in de licentieovereenkomst of de service level agreement (SLA) van de Softwareverkoper. De Klant aanvaardt dat de garantie en ondersteuning beperkt zijn tot de garantie en ondersteuning die voorzien worden door de Softwareverkoper. De Dienstverlener zal enkel ondersteunende diensten leveren indien deze diensten uitdrukkelijk aangeduid en opgenomen zijn in de Ramingsofferte.
 1. Diensten en zelfstandigheid
  1. De Dienstverlener zal aan de Klant Diensten leveren zoals omschreven in de Ramingsofferte. De Diensten kunnen betrekking hebben op analyse, consultancy, opleiding, configuratie en implementatie. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de Ramingsofferte, hebben de Diensten geen betrekking op de installatie en de integratie van Software met andere software of systemen van de Klant.
  1. Tenzij uitdrukkelijk anders is voorzien in de Ramingsofferte, zijn de planning en de verwachte data voor voltooiing van het project indicatief. Indien de Dienstverlener vermoedt dat het project niet voltooid kan worden tegen de verwachte einddatum, zal hij de Klant daarover inlichten. De Partijen zullen dan in overleg de planning aanpassen. Tenzij anders bepaald in de Ramingsofferte, zijn de verbintenissen van de Dienstverlener middelenverbintenissen. 
  1. De Dienstverlener zal de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften naleven op de bedrijfsterreinen van de Klant waarop de Diensten worden uitgevoerd. De Klant zal een kopie van deze voorschriften bezorgen aan de Dienstverlener. 
  1. De Dienstverlener heeft het recht om een beroep te doen op de diensten van werknemers of freelancers voor het Project. Onder personeelsleden kunnen de in de Ramingsofferte vermelde personen worden verstaan, maar de Dienstverlener kan deze personen vervangen door andere personen met de geschikte vaardigheden om het Project te voltooien.
  1. De Dienstverlener is een onafhankelijke contractpartij. Het staat de Dienstverlener vrij om de tijdsindeling van uitvoering van de Diensten te bepalen. De Dienstverlener zal op geen enkel moment in ondergeschikt verband werken ten opzichte van de Klant. Niets in deze Overeenkomst zal worden geïnterpreteerd als het tot stand brengen van een arbeids-, uitzend- of joint venture-overeenkomst tussen de partijen.
 1. Verplichtingen van de Klant
  1. De Klant biedt zijn medewerking aan de Dienstverlener voor de dienstverlening zodat de diensten kunnen worden uitgevoerd zoals overeengekomen in de Ramingsofferte. De Klant zal de Dienstverlener toegang verlenen tot alle informatie en Klantensystemen die redelijkerwijs vereist zijn voor de uitvoering van de Diensten.
  1. De Klant zal één of meer personen aanduiden als contactpersonen voor de Dienstverlener voor het verlenen van de Diensten. Deze personen zullen beschikken over voldoende ervaring en relevante expertise om de noden en doelstellingen van de Klant effectief te communiceren naar de Dienstverlener. De Klant zal ook voldoende ervaring en opgeleid personeel inzetten voor testen. 
  1. De Klant is als enige verantwoordelijk voor passende en tijdige back-ups van zijn gegevens en bestanden. De Klant draagt er zorg voor dat zijn informatica-systemen Altijd beveiligd zijn (door middel van firewalls, antivirussoftware en dergelijke). Tenzij in de Ramingsofferte uitdrukkelijk anders is bepaald en onverminderd artikel 5.2, is de Dienstverlener niet verantwoordelijk voor de beveiliging en back-ups van gegevens of systemen van de Klant.
  1. De Klant aanvaardt dat de Dienstverlener het recht heeft om tijdens deze de samenwerking en na afloop daarvan naar de Klant te verwijzen als referentie op haar website of anderszins. Voor zover nodig, verleent de Klant de Dienstverlener hiervoor een kosteloze en beperkte licentie. 
  1. De Dienstverlener doet haar best om de Klant zo goed mogelijk te informeren over de Diensten en de Software. Opleidings- en informatiediensten worden aangerekend aan uurtarief (time & materials), tenzij en voor zover in de Ramingsofferte uitdrukkelijk anders is aangegeven. De Klant is verantwoordelijk om er ofwel voor te zorgen dat hij over voldoende opgeleid personeel of middelen beschikt om de Software voor het beoogde doel te gebruiken, ofwel dat hij informatie en opleidingsdiensten aanschaft die in overeenstemming zijn met de ervaring van zijn werknemers of managers. De Klant zal de Dienstverlener niet aansprakelijk stellen voor de gevolgen van een gebrek aan ervaring of kennis van zijn personeel.
  1. Configuraties worden, tenzij de Klant afwijkende instructies geeft en in dat geval op zijn eigen risico, door de Dienstverlener niet in de productieomgeving van de Klant uitgevoerd. De Klant zal nieuwe of aangepaste configuraties testen en aanvaarden vooraleer deze in productie wordt geplaatst. Gebruik van configuraties in de productieomgeving wordt door de Klant en de Dienstverlener beschouwd als een aanvaarding van de configuratie. Dit gebruik houdt in dat de Klant de betrokken configuratie voldoende heeft getest. 
 1. Data
  1. De Klant aanvaardt dat de Dienstverlener de contact- en bedrijfsgegevens van de Klant verzamelt en bijhoudt met het oog op facturatie en klantenbeheer. Deze informatie zal niet worden doorgegeven aan derden behalve voor boekhoudkundige doeleinden. De Klant kan te allen tijde contact opnemen met de Dienstverlener om zijn informatie te controleren of te corrigeren. 
  1. Indien de Klant gegevens ter beschikking stelt van de Dienstverlener zoals persoonsgegevens van Klanten, personeel, of andere personen, dan zal de Dienstverlener deze informatie confidentieel behandelen en de geschikte technische en organisatorische maatregelen nemen om deze gegevens te beschermen. De Dienstverlener zal de gegevens verwijderen of terugbezorgen na de voltooiing van het project. De Klant is en blijft de verwerker van deze gegevens.
 1. Vergoedingen en betaling
  1. Tenzij anders overeengekomen in de Ramingsofferte, worden de Diensten aangerekend aan uurtarief (time & materials). De Ramingsofferte duidt het uurtarief van de Dienstverlener aan. Dit uurtarief wordt jaarlijks geïndexeerd. Alle bedragen en vergoedingen opgenomen in de Ramingsofferte zijn exclusief BTW. De facturen voor de Diensten van de Dienstverlener worden betaald binnen vijftien (15) werkdagen na de uitgiftedatum van de factuur. 
  1. Licentie- en onderhoudsvergoedingen voor Software worden gefactureerd door de Dienstverlener. Vergoedingen voor abonnementslicenties kunnen door de Softwareverkoper worden gewijzigd. Elke verhoging van de abonnementsprijs van de Software zal door de Dienstverlener aan de Klant worden gefactureerd. Het gebruik of de installatie van de Software vereist de voorafgaande betaling van de licentievergoedingen door de Klant. In elk geval moeten de facturen voor de Software van de Dienstverlener worden betaald binnen vijftien (15) werkdagen na de uitgiftedatum van de factuur. 
  1. Elk protest tegen een factuur moet worden meegedeeld binnen acht (8) werkdagen na de uitgiftedatum van de factuur. Ingeval van laattijdige betaling heeft de Dienstverlener het recht om zonder ingebrekestelling een interest van 2% per maand in rekening te brengen (elke begonnen maand wordt geteld als een volledige maand). Daarbovenop wordt een forfaitaire schadevergoeding in rekening gebracht van 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 100 EUR.
 1. Duur, schorsing en beëindiging
  1. Deze Overeenkomst treedt in werking vanaf de startdatum van het project (de “Inwerkingtreding”) en blijft van kracht tot de volledige voltooiing van het project. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op verdere diensten geleverd door de Dienstverlener aan de Klant, tenzij en in de mate dat daarvan schriftelijk wordt afgeweken door de partijen. 
  1. De verplichtingen van de Dienstverlener worden opgeschort indien de Klant een van zijn verplichtingen niet nakomt, met inbegrip maar niet beperkt tot zijn betalingsverplichtingen. De Dienstverlener stelt de Klant schriftelijk in kennis van een dergelijke opschorting. 
  1. Indien de Klant zich schuldig maakt aan een materiële of herhaaldelijke niet-materiële inbreuken op deze overeenkomst, waaronder de laattijdige betaling van de vergoedingen in artikel 6, en de Klant nalaat om dit te verhelpen binnen tien (10) werkdagen na ontvangt van een ingebrekestelling van de Dienstverlener, heeft de Dienstverlener het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden.
 1. Intellectuele eigendomsrechten en vertrouwelijkheid 
  1. De Dienstverlener is en blijft de volledige en exclusieve eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van auteursrecht, op werken die zijn gecreëerd, ontwikkeld of voor het eerst in de praktijk worden gebracht in het kader van de uitvoering van de Diensten onder deze Overeenkomst (“Intellectuele Eigendomsrechten”). Op voorwaarde dat de Klant deze Overeenkomst volledig naleeft, verleent de Dienstverlener de Klant een niet-exclusieve, royaltyvrije, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare licentie om de Intellectuele Eigendomsrechten te gebruiken voor zover dit nodig is om de Klant in staat te stellen de resultaten van de geleverde Diensten normaal te gebruiken.  
  1. De Dienstverlener erkent dat informatie die niet openbaar is en die aan de Dienstverlener wordt onthuld of waartoe de Dienstverlener toegang krijgt tijdens de uitvoering van de Diensten, vertrouwelijke informatie is (“Vertrouwelijke informatie”). Voor de duur van deze Overeenkomst en voor een bijkomende periode van twee (2) jaar na de beëindiging van deze Overeenkomst, zal de Dienstverlener geen Vertrouwelijke Informatie bekendmaken aan derden, behalve indien noodzakelijk voor de uitvoering van de Diensten. De Dienstverlener zal geen gebruik maken van Vertrouwelijke Informatie anders dan voor de doeleinden van deze Overeenkomst. De Confidentiële Informatie is en blijft eigendom van de Klant.
 1. Aansprakelijkheidsbeperking
  1. De aansprakelijkheid en vrijwaringsverplichtingen van de Dienstverlener voor alle vorderingen of schade die voortvloeien uit of betrekking hebben op deze Overeenkomst, ongeacht de vorm van de vordering, hetzij contractueel, buitencontractueel of anderszins, zijn beperkt tot het bedrag dat gedekt en uitgekeerd wordt door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de Dienstverlener en de franchise van de Dienstverlener. 
  1. Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheid niet wordt gedekt door de beroeps-aansprakelijkheidsverzekering van de Dienstverlener, dan zal deze aansprakelijkheid beperkt zijn en niet hoger zijn dan, het totaal bedrag van de vergoedingen die door de Klant aan de Dienstverlener betaald is onder deze Overeenkomst in het kalenderjaar waarin het schadegeval heeft plaatsgevonden. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor verlies van omzet, winst of besparingen; gegevensverlies; of indirecte, incidentele of gevolgschade. 
  1. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor vertragingen of het niet-voltooien van het Project als gevolg van overmacht of een overmachtstoestand. Onder overmacht worden mede verstaan de ziekte of andere niet-beschikbaarheid van essentieel personeel voor het Project. Hoewel de Dienstverlener zal trachten deze personen te vervangen, aanvaardt de Klant dat de vereiste vaardigheden en kennis niet altijd beschikbaar zijn of kan leiden tot een verhoging van het projectbudget en/of van de toepasselijke uurtarieven.
  1. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor de Software, de geschiktheid ervan voor het doel en/of het gebruik ervan door de Klant. De Klant aanvaardt dat hij zich voor garantie en ondersteuning bij de Software enkel kan richten tot de Softwareverkoper. 
 1. Diverse bepalingen
  1. De algemene voorwaarden en de Ramingsofferte omvatten de hele overeenkomst tussen de partijen en vervangen alle eerdere mondelinge of schriftelijke afspraken met betrekking tot het voorwerp van deze overeenkomst.
  1. Indien een bepaling van deze overeenkomst nietig wordt bevonden in een bindende en definitieve rechterlijke uitspraak, dan zullen de partijen de nietige bepaling vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die de inhoud en het effect van de getroffen bepaling zoveel mogelijk benadert binnen de wettelijk toegestane grenzen.
  1. Wijzigingen in deze overeenkomst, aanvullingen of weglatingen, kunnen slechts overeengekomen worden met schriftelijke, gehandtekend en uitdrukkelijk akkoord van de partijen. 
  1. Geen van de partijen zal haar rechten of verplichtingen die uit deze Overeenkomst voortvloeien, geheel of gedeeltelijk overdragen aan een derde zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de andere Partij. 
  1. De band tussen de Dienstverlener en de Klant wordt beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van de bepalingen van het geschillenrecht. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst zal worden beslecht door de rechtbanken van Mechelen.

TERMS & CONDITIONS

 1. Identification and background
  1. These terms and conditions apply to all services and products provided to you (the “Customer”) by MinD Works BVBA, a company having its registered office at 3191 Boortmeerbeek, Blokstraat 38 and registered under number 0846.590.660 (the “Service Provider”). 
  1. The Service Provider is a company specialized in project planning, project management, reporting and data mining, and the implementation of resource planning solutions for different types of industries. The Service Provider also acts as a reseller or intermediary of software solutions. 
  1. The Service Provider will provide services to the Customer as defined in the proposal of the Service Provider (“the Proposal”) or, if no proposal was made in writing, as indicated in Section 3.1. of these general terms (the “Services”). The relationship between the Service Provider and the Customer are governed by these Terms unless the Proposal specifically provide otherwise in writing. General or purchase terms of the Customer do not apply to the Service Provider unless these were agreed to by the Service Provider in writing. 
 1. Software and support
  1. The Customer may purchase software licences from third parties (“Software Vendors”) via the intervention, as a reseller or otherwise, of the Service Provider. The Customer accepts that the Service Provider provides no warranty or technical support, other than as specifically provided in these terms, in relation to the use of such software (the “Software”). The Customer will not hold the Service Provider liable for any damages in relation to the purchase and use of Software.
  1. The Customer’s use of Software will be subject to the terms and conditions of the relevant software licence provided by the Software Vendor, including renewal and price changes. The Customer will comply with such terms and conditions at all time. The Customer will use the Software in accordance with the instructions and specifications as provided by the Software Vendor. Support for the use of Software will be as defined in the Software Vendor’s licence or service level agreement (SLA). The Customer accepts that its warranty and support is limited to the warranty and support provided by the Software Vendor. The Service Provider shall only provide support services if such services are specifically identified and included in the Proposal.
 1. Services and independence
  1. The Service Provider will provide Services to the Customer as indicated in the Proposal. The Services may include analysis, consultancy, training, configuration and implementation services. Unless the Proposal specifically indicates otherwise, Services do not include the installation of Software and integration of Software with other software or systems of the Customer. 
  1. Unless the Proposal expressly provide otherwise, planning and the estimated project completion dates are indicative. If the Service Provider has reasons to believe the project cannot be completed by the estimated completion date, it will inform the Customer. The Parties will then amend the planning accordingly. Unless specified otherwise in this Proposal, the obligations of the Service Provider are in the nature of best efforts (“middelenverbintenis”).
  1. The Service Provider will comply with health and safety regulations at the Customer site(s) where Services are performed. The Customer will provide a copy of such regulations to the Service Provider. 
  1. The Service Provider is entitled to rely on the services of employees or freelance consultants for the Project. Staff members may include the individuals indicated in the Proposal but the Service Provider is entitled to replace such individuals by other individuals with the appropriate skills to complete the Project. 
  1. The Service Provider is an independent contractor. The Service Provider is free to determine the time when the Services are performed. The Service Provider will not at any time act under the authority of the Customer. Nothing in this Agreement will be construed as establishing an employment, agency or joint-venture agreement between the parties.
 1. Customer obligations
  1. The Customer will cooperate with the Service Provider with respect to the provision of the Services and enable the Service Provider to perform the Services in accordance with this Agreement. The Customer will grant access to the Service Provider to all information and Customer systems that are reasonably required for the performance of the Services. 
  1. The Customer will designate one or more individuals who will be the Service Provider’s contact for the performance of the Services. These individuals will have appropriate experience and subject matter expertise to communicate the objectives the Customer wants to achieve to the Service Provider. The Customer will also ensure it has appropriately trained and experienced staff to perform testing.
  1. The Customer is solely responsible for appropriate and timely backups of its system data and files. The Customer will ensure that its information technology systems are at all times secured (by means of firewalls, anti-virus software and otherwise). Unless the Proposal specifically provides otherwise and without prejudice to Section 5.2, the Service Provider is not responsible for security and appropriate data back-ups of Customer data or systems.
  1. The Customer accepts that the Service Provider may and, to the extent required, grants the Service Provider a royalty free and limited licence to, refer to the Customer as a purchaser of the Service Provider’s services on its website or otherwise.
  1. The Service Provider will undertake best efforts to inform the Customer of the Services and the Software. Training and information services are paid on a time and material basis unless and to the extent that the Proposal specifically indicates otherwise. The Customer is responsible to either ensure that it has appropriately trained staff or resources to use Software for the intended purpose or that it purchases information and training services commensurate with its employees’ or managers’ experience. The Customer will not hold the Service Provider liable for the results of lack of experience or knowledge of its staff.
  1. Configurations by the Service Provider will, unless instructed otherwise by the Customer and at the sole risk of the Customer, not be performed in the production environment of the Customer. The Customer will test and accept new or modified configurations prior to using them in the production environment. Use of configurations in the production environment is considered an acceptance of the configuration and it implies that the Customer has properly tested the configuration.
 1. Data
  1. The Customer accepts that the Service Provider collects and maintains the Customer’s contact and company information for the purpose of invoicing and customer management. Such data will not be communicated to third parties except as necessary for accounting purposes. The Customer may contact the Service Provider to review or correct its information at any time.
  1. If the Customer provides datasets including personal data of its customers, personnel or other individuals to the Service Provider for the performance of the Services, the Service Provider will treat such data as confidential and it will apply appropriate technical and organisational measures to protect the information. The Service Provider will delete or return such data to the Customer upon the completion of the project. The Customer is and remains the controller of its data. 
 1. Fees and payment
  1. Unless the Proposal provides otherwise, the Services are paid on a time and material basis. The Proposal indicates the hourly billing rate of the Service Provider, which is indexed annually. Any fees or rates indicated in the Proposal are exclusive of VAT. The invoices for Services of the Service Provider are to be paid within fifteen (15) working days following the invoice date.
  1. Licence or maintenance fees for Software will be invoiced by the Service Provider. Fees for subscription licences may be subject to changes by the Software Vendor. Any increase in the subscription price of the Software will be invoiced to the Customer by the Service Provider. The use or installation of Software is subject to prior payment of the applicable fees by the Customer. In any event, invoices for Software of the Service Provider are to be paid within fifteen (15) working days following the invoice date.   
  1. Any objection to an invoice will be made in writing within eight (8) working days following the invoice date. In the event of late payment, the Service Provider is entitled to charge, without notice, an interest of 2% per month (any month started is charged as a whole month) plus an indemnification of 10% on the amount due, with a minimum of 100 EUR.
 1. Term, suspension and termination
  1. This Agreement is effective as from the project start date (the “Effective Date”) and remains in full force and effect until full completion of the project. It will apply to all subsequent services performed by the Service Provider to the Customer, unless it is agreed otherwise in writing. 
  1. The Service Provider may suspend its obligations if the Customer defaults on any of its obligations, including but not limited to its payment obligations. The Service Provider will notify the Customer in writing of such suspension.
  1. The Service Provider may terminate this Agreement for cause (“ontbinding”) by written notice by registered mail, if the Customer commits a material or repeated non-material breach of this Agreement, including without limitation untimely payment of the fees in accordance with Article 6 above, and fails to remedy such breach within ten (10) business days after having been put on notice by the Service Provider. 
 1. Intellectual property, confidentiality 
  1. The Service Provider is and remains the full and exclusive owner of all intellectual property rights, including copyright, in works created, developed or reduced to practice for the first time within the performance of the Services under this Agreement (“Intellectual Property Rights”). Subject to full compliance by the Customer with this Agreement, the Service Provider grants the Customer a non-exclusive, royalty-free, non-transferable, non-sublicensable licence to use the Intellectual Property Rights to the extent needed to allow the Customer to fully benefit and exploit the results from the Services rendered.
  1. The Service Provider acknowledges that information that is not public and that is disclosed to the Service Provider or to which the Service Provider obtains access during the performance of the Services, is confidential information (“Confidential Information”). For the term of this Agreement and for an additional period of two (2) years after the termination of this Agreement, the Service Provider will not disclose Confidential Information to third parties, except as necessary for the performance of the Services. The Service Provider will not use Confidential Information other than for the purposes of this Agreement. The Confidential Information is and remains the property of the Customer.
 1. Limitation of liability
  1. The Service Provider’s liability and indemnification obligations for all claims or damages arising out of or related to this Agreement, regardless of the form of action, whether in contract, tort or otherwise, will be limited to the amount covered by the Service Provider’s professional liability insurance and the deductibles owed by the Service Provider. 
  1. If, for whatever reason, liability is not covered by the Service Provider’s insurance, such liability will be limited and will not exceed, in the aggregate the amount of fees actually paid to the Service Provider by the Customer in the calendar year in which the incident occurred. In no event will the measure of damages payable by the Service Provider include, nor will the Service Provider be liable for, any amounts for loss of income, profit or savings, loss of data, or indirect, incidental, consequential, exemplary, punitive or special damages of any party, including third parties, even if the Service Provider has been advised of the possibility of such damages in advance, and all such damages are expressly disclaimed.
  1. The Service Provider will not be liable for delays or failure to complete the Project caused by a force majeure event or hardship. Force majeure events include the illness or other unavailability of key staff for the Project. Although the Service Provider will attempt to replace such individuals, the Customer accepts that replacements with the required skills and knowledge may not always be available or lead to an increase in the project budget and/or applicable hourly rates.
  1. The Service Provider is not liable for the Software, its fitness for purpose and/or its use by the Customer. The Customer accepts that its sole remedy for use of the Software is the warranty and support provided by the Software Vendor. 
 1. Miscellaneous
  1. These terms and the Proposal contain the entire agreement and understanding between the parties with respect to the subject matter hereof and supersedes and replaces all prior agreements, and understandings, whether written or oral, with respect to the same subject matter. 
  1. If any provision of this agreement is determined to be invalid in a binding and final court decision, the parties agree to replace such provision by a valid and enforceable provision that produces the same effect as the affected provision to the maximum extent permitted by law. 
  1. Any amendment to this agreement, as well as any additions or omissions, can only be agreed in writing with the mutual consent of and duly signed by the parties.
  1. Neither party shall assign or transfer any of its rights or obligations under this Agreement, either in whole or in part, to any third party without the prior written consent of the other Party.
  1. The relationship between the Service Provider and the Customer is governed by Belgian law, excluding its conflicts of law provisions. Any dispute arising out of or in connection with this Agreement shall be finally settled by the courts of Mechelen.